Ierta e legats

Tge stoss jau resguardar per che mes testament saja valaivel? Quant libra sun jau en il relasch? A questas ed ad autras dumondas impurtantas en connex cun il testament As respundain nus.

Ierta: Tge stoss jau savair?

I dat persunas che han in dretg legal d’ierta. Quai èn descendents directs, geniturs, il conjugal u la consorta sco er partenarias u partenaris registrads. La part obligatorica na po per regla betg vegnir retratga da quests ertavels legals. Quai vul dir ch' ella na po betg vegnir midada en il testament.

Cun il testament fixais Vus co che Vus vulais reparter las parts da facultad betg protegidas tenor la part obligatorica. Ellas pon recepir tant persunas natiralas sco er persunas giuridicas sco firmas, uniuns e fundaziuns.

Calculai a moda simpla e svelta la part obligatorica tenor la lescha per Voss relasch e tgi che ha il dretg da survegnir quella.

Al calculatur dal testament

Co poss jau resguardar la Pro Senectute Grischun?

Per bleras fundaziuns d'utilitad publica èn contribuziuns d'iertas essenzialas. Iertas a fundaziuns d'utilitad publica èn libras da taglias. Lur contribuziun va pia cumplainamain a favur da l'intent ch'ellas han tschernì.

Sche Vus nominais ina persuna u in'organisaziun sco ertavla u sco ertavel, ertais Vus ad el u ad ella ina part procentuala da Voss relasch. Per quest intent scrivais Vus en il testament la persuna u l'instituziun d'utilitad publica cun num ed adressa. La persuna favurisada fa pia er part da la cuminanza dals ertavels (cf. CCS art. 483)

Cun in legat furnis Vus ad ina tscherta persuna u ad ina tscherta instituziun ina summa u objects da Vossa tscherna (cfr. CCS art. 484ss). Per quest intent fixais Vus en scrit en Voss testament in import fix u in object, cun il qual Vus ans vulessas sustegnair suenter Vossa mort.

Avais Vus autras dumondas?

Sigil da qualitad Zewo

Sia donaziun en buns mauns.

Nus essan distinguids cun il sigil da bains da Zewo per il tractament cun responsabladad da las donaziuns e deliberads da la taglia sco organisaziun d'utilitad publica.