Testament ed ierta

Tge stoss jau resguardar per che mes testament saja valaivel? Quant libra sun jau en il relasch? A questas ed ad autras dumondas impurtantas en connex cun il testament As respundain nus.

Calculatur dal testament

Calculai svelt, simpel ed anonimamain la part obligatorica legala davart Voss relasch e tgi che ha il dretg da quella part. Uschia vegnis Vus a savair tge part d'ierta ch'è disponibla libramain. En in testament menziunais Vus a tgi che Vus vulais laschar quella part d'ierta.

Qua vai per il calculatur dal testament

Co scriv jau in testament?

Per che Vossa ultima voluntad vegnia realisada sto Voss testament esser giuridicamain valaivel. En Svizra datti duas furmas dal testament giuridicamain valaivel.

Il testament a maun (CCS art. 505) scrivais Vus dal cumenzament a la fin. A la fin nudai la data e suttascrivai il document.

Examinai minuziusamain Vossas frasas per evitar malchapientschas. Formulaziuns intschertas pon chaschunar en il mender cas ina dispita tranter ils ertavels. Deposiziuns sco "Mia nona Anna duai survegnir la chasa" pon ins interpretar differentamain: Suot che cundiziuns po Anna surprender la chasa? Sto ella sbursar ils oters ertavels?

Il meglier laschais Vus controllar Voss testament d'in notar, d'in advocat u d'ina autra persuna spezialisada per evitar tals craps da stgarpitsch.

Tut tenor la situaziun persunala fai senn d'agiuntar a Voss testament in attest dal medi da Vossa abilitad da giuditgar. Quai impedescha per exempel in cas d'ina malsogna da demenza che Voss testament vegn declerà sco nunvalaivel pervia da la malsogna.

Il testament public (CCS art. 499) As redigis betg cun agen man, dimpersè insembel cun in notar o ina persuna notariala. Per finir documenteschan il notar e duas perditgas il testament. Quistas perditgas nu pon esser paraintas cun ella e na vegnan manziunadas in Vos testament.

Cun lur suttascripziun conferman las perditgas Vossa abilitad da giuditgar senza enconuscher il cuntegn dal testament.

Il testament public deponais Vus suenter la terminaziun tar l'uffizi cumpetent, per exempel tar l'uffizi d' ierta u tar in notariat.

Exempels per il testament chattais Vus ultra d'ulteriurs documents impurtants da prevenziun en noss dossier da prevenziun Docupass.

Empustar il docupass

Nua tegn jau mes agen testament?

Da princip decidais Vus sezza nua cha Vus mantegnais il testament. Per ch'el possi vegnir resguardà davo Vossa mort sto el però vegnir chattà.

Er in testament a maun pudais Vus surdar a l'uffizi cumpetent per la conservaziun. Vus pudais dentant er dumandar ina persuna da Vossa confidonza, da Voss notar, advocat u da Vossa banca da conservar il testament per Vus.

Tge capita cun l'ierta ch'è disponibla libramain?

Las parts obligatoricas èn regladas en il CCS Art. 470 ss. Davart la part restanta da Voss relasch pudais Vus determinar libramain. En Voss testament pudais Vus recepir tant persunas natiralas sco er persunas giuridicas sco firmas, uniuns e fundaziuns. Quai pudais Vus far en duas modas:

  1. Instituir ertavels: Sche Vus nominais insatgi sco ertavel, laschais Vus ertar ina part procentuala da Voss relasch. La persuna favurisada fa pia er part da la cuminanza dals ertavels (CCS art. 483).
  2. Legat: Cun in legat faschais Vus ad ina tscherta persuna u ad ina tscherta instituziun ina summa u objects da Vossa elecziun (CCS art. 484ff).

Per bleras fundaziuns d'utilitad publica èn contribuziuns d' iertas essenzialas. Iertas a fundaziuns d'utilitad publica èn libras da taglias. Vossa contribuziun va dal tuttafatg a l'intent che Vus avais tschernì. Co che Vus resguardais in'organisaziun en Voss testament, vegnis Vus a savair qua.

Chaussas degnas da savair davart il testament

Laschar enavos insatge

Tge stoss jau resguardar, per che mes testament saja valaivel? Quant libra sun jau en il relasch? En nossa broschura vegnan respundidas questas ed autras dumondas impurtantas davart il testament.

Empustar la broschura gratuitamain

Avais Vus autras dumondas? Entrai en contact cun nus.

Als posts da cussegliaziun