Demenza

Ina malsogna da demenza pertutga l'entira famiglia. Perquai èsi impurtant che confamigliars s'infurmeschan ad uras davart pussaivladads d'assistenza, da tgira e da distgargia.

Test da demenza

N'essas Vus betg segir, sche Vus u ina persuna en Voss ambient è pertutgada da demenza? Il test da demenza dat scleriment, sch'igl è raschunaivel da far in'examinaziun tar il medi da chasa. Gugent pudais Vus er As laschar cussegliar da nus.

La tendenza crescha

«Ins stima che 9% dals umans sur 65 onns e passa 40% dals umans sur 90 onns èn pertutgads da la malsogna dad Alzheimer u d'ina autra furma da demenza.»

 


Alzheimer Svizra

 

Nus stain gugent a disposiziun per in discurs persunal cun Vus.

Entrai en contact cun il post da cussegliaziun en Vossa vischinanza